សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការ ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍សន្តិភាព ២០២២-២០២៦ ចំនួន៥០០កន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវគ្គសិក្សាទី២(Term II) ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២