សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្តូរជំនាញនិង/រឺប្តូរវេនសិក្សាសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី២៖ថ្ងៃទី១៥ខែមីនាឆ្នាំ២០២១ដល់ងថ្ងៃទី១១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១