សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីដំណើរការចុះឈ្មោះសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០