សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសូមប្រកាសថាសាកល វិទ្យាល័យនឹងចាប់ផ្តើមបើក កម្មវិធីសិក្សាតាម ប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក ឬ កម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning Programs) ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ។