សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអាណត្តិទី១៤ ឆ្នាំ២០២០