បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរប្រឡងអាហារូបករណ័ សន្តិភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនឆ្នាំ២០២២-២០