សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនគណៈសាស្រ្តាចារ្យ និងសិស្ស-និសិ្សតទាំ