សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ពន្លកបញ្ញវន្តឆ្នាំ២០២២-២០២៤ចំនួន៥០០កន្លែ