សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សន្តិភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ២០២២-២០២៧