សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពន្យាពេលប្រារព្វពិធីប្រគល់ សញ្ញាបត្រលើកទី១៦ឆ្នាំ២០២០និងពិធីប