កាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលាម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយផ្តោត សំខាន់លើការប្លាស់ប្តូរនិស្សិត និងចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់បន្ថែម រវាងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិក្វាងស៊ី នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

Thursday 26 January 2017 09:06:45

Upcoming events

Chancellor

Profile | Message | Speeches

President

Profile | Message | Speeches