ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តកម្មវិធីរវាងសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា និងអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ី វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អំពី សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដល់យុវជនគំរូដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧


Our Activities
Phnom Penh, November 28th, 2017, The University of Cambodia (UC) officially inaugurates the Thakral Corporation Room at The University of Cambodia-UC
Visiting lecturers from HSE- St. Petersburg hosted a workshop on “Dialogue of Cultures: Russia and Asia-Pacific Countries” at the AirAsia Hall on 28 November 2017.
Announcement on Official Results of BA Comprehensive Exit Examinations
និស្សិតឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរៈភាសា)
Best Undergraduate Students for Academic Year 2016-2017 (International Track Program)
និស្សិតឆ្នើមប្រចាំវគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរៈភាសា)
Best Undergraduate Students for Term III Academic Year 2016-2017 (International Track Program)
Activities of Graduate students practicing ICT Tools in Methodology in Language Teaching course.

Total: 708

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches