ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តកម្មវិធីរវាងសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា និងអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ី វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អំពី សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដល់យុវជនគំរូដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧


Our Activities
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានរៀបចំពិធីធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ទៅដល់សិស្ស-និស្សិតសិក្សាវេណយប់ នៅសាលសន្និសីទសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី៥
The University of Cambodia Academic Orientation 2018-2019 First Week of Term I:2018-2019 evening
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានរៀបចំពិធីធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ទៅដល់សិស្ស-និស្សិតសិក្សាវេណរសៀល នៅសាលសន្និសីទសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី៥
The University of Cambodia is pleased to inform the public that the winner announcement and award offering of the UC Video Competition 2018 is going to be held on 31 October 2018, 11AM at the 7th floor, room 711 of The University of Cambodia. This ceremony is open to all contestants and the general public.
The University of Cambodia Academic Orientation 2018-2019 First Week of Term I:2018-2019 afternoon
The University of Cambodia Academic Orientation 2018-2019 First Week of Term I:2018-2019 Afternoon
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានរៀបចំពិធីធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ទៅដល់សិស្ស-និស្សិតសិក្សាវេណព្រឹក នៅសាលសន្និសីទសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី៥ ដោយមាននិស្សិតចូលរួមប្រមាណជាង៣០០នាក់។
The University of Cambodia Academic Orientation 2018-2019 First Week of Term I:2018-2019

Total: 827

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches