ពិធីជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំជូនដល់គណៈសាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា និងបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឆ្នាំ2017។


Our Activities
The University of Cambodia Academic Orientation 2018-2019 First Week of Term I:2018-2019
អាហារូបករណ៍៥០%!!! ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តថ្នាក់ឧត្តម និងក្រោយឧត្ដមសិក្សា សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍៥០% ជូនទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលមកចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃផុតកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។
អាហារូបករណ៍៥០%!!! ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តថ្នាក់ឧត្តម និងក្រោយឧត្ដមសិក្សា សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍៥០% ជូនទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលមកចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃផុតកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។
អាហារូបករណ៍៥០%!!! ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តថ្នាក់ឧត្តម និងក្រោយឧត្ដមសិក្សា សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍៥០% ជូនទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលមកចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃផុតកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។
អាហារូបករណ៍៥០%!!! ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តថ្នាក់ឧត្តម និងក្រោយឧត្ដមសិក្សា សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍៥០% ជូនទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលមកចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃផុតកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។
អាហារូបករណ៍៥០%!!! ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណង ចង់បន្តថ្នាក់ឧត្តម និងក្រោយឧត្ដមសិក្សា សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្តល់ជូន អាហារូបករណ៍៥០%ជូនទៅដល់សិស្សនិស្សិត ដែលមកចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃផុតកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។
កម្មវិធីប្រកួតវីដេអូសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៨ វីដេអូ «អត្ថប្រយោជន៍នៃការអប់រំ» ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ។ ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតលើវីដេអូនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុច https://linkto.run/p/IZ9PWWEP ការបោះឆ្នោតគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។
កម្មវិធីប្រកួតវីដេអូសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៨ វីដេអូ «អក្សរ» ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ។ ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតលើវីដេអូនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុច https://linkto.run/p/IZ9PWWEP ការបោះឆ្នោតគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

Total: 827

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches