សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបន្ថែមនូវការផ្តល់អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃសិក្សា របស់សាកលវិទ្យាវិទ្យាល័យ កម្ពុជា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្សមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០១៧

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches