សេចក្តីជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត មាតា បិតា អាណាព្យាបាល និងសហគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា