ដំណឹងអាហារូបករណ៍ សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី២ - Memorandum of Scholarship Offer Term II

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចាប់ទទួលចុះឈ្មោះចូលសិក្សាវគ្គទី២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានកំពុងតែត្រួសត្រាយផ្លូវ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសយុវជនកម្ពុជាបានបន្តអាជីពល្អបំផុតនៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួន និងបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ ពីមូលនិធិសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែមីនាខាងមុខនេះដូចខាងក្រោម៖

1. ផ្ដល់អាហាររូបករណ៍ ៥០% សម្រាប់(ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ ខ្ពស់ និង ថ្នាក់បណ្ឌិត) + ៥% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាក្រុមចាប់ពី ៣ នាក់ឡើងទៅ។

2. បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% នូវគ្រប់កម្មវិធីសិក្សា របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសា អង់គ្លេស(CES) និង ៣០% + ៥% សម្រាប់ការចុះ ឈ្មោះជាក្រុមចាប់ពី ០៣ នាក់ ឡើងទៅ ។

*ចំពោះសិស្ស IEP (Intensive English Program for Academic Studies) ដែលបន្តការសិក្សាទៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញា បត្រជាន់ខ្ពស់ រឺ ថ្នាក់បណ្ឌិត នឹងត្រូវទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% ទៅលើការបង់ថ្លៃសិក្សាពេញថ្លៃផងដែរ ។ ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានរហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៦។

ព័ត៌មានបន្ថែមៈ សូមទាក់ទងមកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវណ័រប្រ៊ីត សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ឬ តាមទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ៩៩ ៣២ ៧៤ /០២៣ ៩៩ ៣២ ៧៦ / ០៦០ ៣៣៣៣ ៤៦ នៅរៀងរាល់ ម៉ោងធ្វើការ ។

The University of Cambodia (UC) is now Accepting Enrollment Applications for Term II, Academic Year 2015 – 2016 starting in March with Scholarships on offer! Paving the way to provide young Cambodians with best opportunities in pursuing their career and aspirations, The UC Foundation is now offering scholarships to students as below:

1. 50% Scholarship for Academic Programs (Associate Degree, Bachelor, Master and PhD); + 5% further reductions for enrollments in group of 3 or more.

2. 30% Scholarships on offer for Center of English study programs - CES; + 5% further reductions for enrollments in group of 3 or more.

*(For students of IEP (Intensive English Program for Academic Studies) who will continue to academic degree will receive 50% Scholarship from the University of Cambodia Foundation on their degree.) The Scholarship offer ends on 14 March 2016 (by the closing of business hour).

For Further Information, please contact: The University of Cambodia, Northbridge Road, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia, Telephone: (855-23) 993-274; 993-276; E-mail: admissions@uc.edu.kh

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches