សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អំពី វេទិកាប្រឹក្សាយោបល់លើកទី១ ស្តីពីការសិក្សានៅឧត្តមសិក្សា និង ឱកាសអាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា