សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការកើនប្រជាប្រិយភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុក