សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការទទួលស្គាល់សាលាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ