សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អំពី ការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះសាលាពាណិជ្ជសាស្រ្តទៅជា សាលាពាណិជ្ជសាស្រ្តតូនីហ្វឺណាន់ដេស