សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបំពេញឈ្មោះ និងប្រគល់រូបថតសម្រាប់បិទលើវិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន​​ (Khmer and English )