កម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១៩ វគ្គទី៣ និងប្រឡងឡើងវិញបញ្ចប់