ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត រយៈពេល៥ឆ្នាំ (២០១៦-២០២០)​របស់ ស.ក

 

លេខៈ....................សក/សគនប

 

សេចក្តីសម្រេច
ស្តី​ពី​
ការកែលម្អផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត រយៈពេល៥ឆ្នាំ (២០១៦-២០២០) របស់សាកលវិទ្យាល័យ​កម្ពុជាយោងៈ  - អនុក្រឹត្យលេខៈ៥១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ ស្តីពីការទទួលស្គាល់
                 សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
              - ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
              - តម្រូវការកំណែទម្រង់ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងការអភិវឌ្ឍសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
              - តម្រូវការស្របតាមមតិណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា និងគណៈកម្មាធិការទទួល
                 ស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា(គ.ទ.ក)
              - កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៅថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីកែលម្អផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
                 ឆ្នាំ២០១១-២០១៥

 

 

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
សម្រេចកែលម្អផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត រយៈពេល៥ឆ្នាំ (២០១៦-២០២០)
របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដូចខាងក្រោម៖

ប្រការ I. គោលបំណងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម ជាចំបងរបស់យើង គឺដើម្បីក្លាយជាគ្រឹះស្ថានជម្រើសសម្រាប់ការអប់រំ ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា និងនៅក្នុងតំបន់ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់គុណភាព ឧត្តមភាពសិក្សា និងការស្រាវជ្រាវ។
ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មនេះ​ ក្រោយពីបានប្រឹក្សាយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជា មួយបញ្ញវន្ត វិនិយោគិន និស្សិត សាស្ត្រចារ្យ បុគ្គលិក និងភាគីផ្សេងៗមក សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា បានអភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកំណត់ជំហានដ៏ជាក់លាក់សម្រាប់ការអនុវត្តគោល ដៅ និងសកម្មភាពទាំងនេះដូចខាងក្រោម:
១. ជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃឧត្តមភាព សម្រាប់ការបង្រៀន និងការរៀន
១.១. ផ្តល់ជូននូវមហាវិទ្យាល័យ សាលាដ៏មានសក្កានុពល និងកម្មវិធីអប់រំដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។
១.២. ពង្រឹងសមត្ថភាពសាស្រ្តាចារ្យក្នុងការបង្រៀនក្រោមការត្រួតពិនិត្យប្រចាំ ការបណ្តុះ បណ្តាល ការតម្លើងឋានៈ និងការកសាងសមត្ថភាព។
១.៣. ឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារ និងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញ និងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនៅក្នុងផ្នែកឯកជន និងសហគ្រាស ឧស្សហកម្មផ្សេងៗ ដើម្បីឲ្យនិស្សិតមានឳកាសបាន ជួបផ្ទាល់ជាមួយតម្រូវ និងបញ្ហាប្រឈមនៃទីផ្សារការងារ។
១.៤. ផលិតនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព ចំណេះដឹង ជំនាញ តម្លៃ និង សីលធម៍ ដែលជាតម្រូវការចំដាច់របស់សង្គម។
១.៥. សម្រេចឱ្យបាននូវគុណភាពអប់រំខ្ពស់បំផុត។
២.  ជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃឧត្តមភាព សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងការច្នៃប្រឌិត
២.១. លើកកម្ពស់វប្បធម៍នៃការស្រាវជ្រាវ និងការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងចំណោមនិស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ
វិជ្ជាករ និងសមាជិកសហគមន៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដោយព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពទាក់ ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍។
២.២. ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូរខាងក្រៅ ក្នុងគោលបំណងលើគម្រោងស្រាវជ្រាវរួមគ្នា។
២.៣. លើកទឹកចិត្តឱ្យបោះពុម្ភផ្សាយសកម្មភាពស្រាវជ្រាវពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
២.៤. លើកកម្ពស់ការកសាងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ ការវិភាគ និងការស្រាវជ្រាវ។
២.៥. ជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំវេទិការបស់បញ្ញវន្ត នវានុវត្តជន អ្នកស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ
កម្ពុជា និងបណ្តាស្ថាប័ន ឬ អង្គការខាងក្រៅផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងច្នៃប្រឌិតថ្មី។
៣.   ជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃឧត្តមភាពសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកវិទ្យា និងភាសា
៣.១. លើកកម្ពស់កម្មវិធីអប់រំភាសាឲ្យក្លាយជាមជ្ឍមណ្ឌលទីមួយសម្រាប់ការសិក្សាភាសានិង
វប្បធម៍ ដែលរួមទាំងភាសាខ្មែរផង ដើម្បីឱ្យនិស្សិតទទួលបានជោគជ័យក្នុងពិភពសកលភាវូបនីយកម្ម។
៣.២. លើកស្ទួយការចង់ចេះចង់ដឹង ចង់ឃើញ និងការរៀនសូត្រអំពីបច្ចេកវិទ្យា ទំនាក់ទំនង និង ព័ត៌មានអស់មួយជីវិតដោយការផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាដែលពាក់ព័ន្ធ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុង ក្រោយបំផុតដោយមានការរៀនតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប E-Learning ។
៤. ជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃឧត្តមភាពសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការទូត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
៤.១. ផ្តល់ និងពង្រឹងនូវកម្មវិធីអប់រំ ជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការទូត និងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍។
៤.២. ផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាល និងឱកាសអនុវត្តជាក់ស្តែងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង គមនាគមន៍។
៤.៣. ក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំមុខគេសម្រាប់វិជ្ជាករ នវានុវត្តជន និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ ដើម្បីជំរុញអន្តរកម្ម និងកិច្ចសន្ទនារវាងនិស្សិតនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា និងក្នុងតំបន់។
៥. ធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរយៈពេលវែងរបស់សាកលវិទ្យា ល័យកម្ពុជា
៥.១. បង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការចូលរួមសកម្មភាពរៃអង្គាសប្រាក់មូលនិធិ ដោយមូលនិធិ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។
៥.២. អនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងដែលរួមមានទាំងគម្រោងស្រាវជ្រាវ និងសេវាប្រឹក្សាយោបល់
ដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូល។
៥.៣. បង្កើតមូលនិធិទាយជ្ជទាន និងមូលនិធិពិសេសផ្សេងទៀត។
៥.៤. បង្កើនការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិត។
៥.៥. ធ្វើឲ្យសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានកិត្តិនាមល្បី ជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំមុខមួយសម្រាប់ការបង្រៀន ការរៀន និងការស្រាវជ្រាវ។
៥.៦. ធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃដំណើរការខាងធនធានសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ព្រមទាំងសម្ភារៈរូបវ័ន្តទំនើប។
៥.៧. រក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយអតីតសិស្ស និងទទួលស្គាល់ស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលរបស់
ពួកគេក្នុង​គោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបន្ថែមទៀត។
៥.៨. កសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព និងជាដៃគូរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ទាំងវិស័យឯកជន និងវិស័យឧស្សាហកម្មឈានមុខ។
៥.៩. លើកកម្ពស់ការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែម សម្រាប់បុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យ និងសហគមន៍ សាកលវិទ្យាល័យ​កម្ពុជា ដើម្បី​​អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។
៦. ចងសម្ព័ន្ធភាព និងភាពជាដៃគូសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តា សាកលវិទ្យាល័យ ស្ថាប័នវិភាគី វិស័យឯកជន និងសាធារណៈ និងបណ្តា ស្ថាប័នអាជីវកម្មដូចគ្នាផ្សេងទៀត ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅវិញ ទៅមក
៦.១. ព្យាយាមបង្កើតភាពជាដៃគូក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាសាកលវិទ្យាល័យនានា
និងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលនៃឧត្តមភាពនៅជុំវិញពិភពលោក តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក ធនធានសិក្សា និងគំនិតនវានុវត្តន៍។
៦.២. ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីបង្កើនការងារ ព្រមទាំងការចុះកម្មសិក្សារបស់និស្សិត។
៧.   ជាមជ្ឈមណ្ឌលបន្តការអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍
៧.១. ក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតតាមរយៈការផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងកម្មវិធីសិក្សារយៈពេលខ្លីសម្រាប់ពង្រឹងជំនាញបន្ថែមដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការឧស្សាហកម្ម ​និងសហគមន៍។
៧.២. ជម្រុញឲ្យមានការចូលរួមដល់សហគមន៍ និងសាសារៀន តាមរយៈការផ្តល់លទ្ធភាពធន ធានមកសាកលវិទ្យាល័យជាគម្រោងសម្រាប់សហគមន៍ ជាសេវាកម្ម និងសកម្មភាព ផ្សេងៗ។
៨. ជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្ទនា សន្និសិទ និងអន្តរកម្ម
៨.១. ធ្វើការម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់វាគ្មិនធ្វើបាឋកថា កិច្ចប្រជុំ សិក្ខាសាលា សន្និសីទ និងវេទិកាដើម្បី ផ្តល់ចំណេះដឹង និងលាតត្រដាងអំពីគំនិតថ្មីៗជូនដល់និស្សិត។ ផ្តល់ឱកាសកសាង បណ្តាញនិងបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដើម្បីក្លាយទៅជាជ្ឈមណ្ឌលបញ្ញវន្តសម្រាប់វិនិយោគិនទាំងអស់។
ប្រការ II . ការិយាល័យរដ្ឋបាល  បុគ្គលិក  សាស្រ្តាចារ្យ ការិយាល័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ ដើម្បីលើកកំពស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាមជ្ឍមណ្ឌលឧត្តមភាពសម្រាប់ការសិក្សា ។ 
ប្រការ III. រាល់ការអនុវត្តទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីសេចក្តីសម្រេចនេះចាត់ទុកជានិរាករណ៍ ។
ប្រការ IV. សេចក្តីសម្រេចនេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃការចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី            ខែ            ឆ្នាំ២០១៧
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

 ចម្លងជូន

  • ដូចបានចែងក្នុងប្រការ.​II
  • ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ ស.ក