កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ខិត្តប័ណ្ណ (ភាសាខ្មែរ)

The University of Cambodia
College of Arts, Humanities and
Languages
College of Education
College of Law
The Tony Fernandes School of Business

College of Science and Technology
College of Social Sciences College of Media and Communications
Techo Sen School of Government and International Relations
The Center for English Studies (CES)
ខិត្តប័ណ្ណ (ភាសាអង់គ្លេស)

The University of Cambodia
College of Education
College of Law
The Tony Fernandes School of Business School of Graduate Studies

College of Science and Technology
College of Social Sciences College of Media and Communications
Techo Sen School of Government and International Relations
ការបោះពុម្ពរបស់សាកលវិទ្យល័យ កម្ពុជា

The UC Working Paper Series (WPS)

The UC Occasional Paper Series (OPS)

The Cambodian Journal of
International Studies 2017

The Cambodian Journal of
International Studies 2016
ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
អាហារូបករណ៍៥០%!!! ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តថ្នាក់ឧត្តម និងក្រោយឧត្ដមសិក្សា សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍៥០%ជូនទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលមកចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃផុតកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។ អាស្រ័យហេតុនេះសូមសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ប្រញាប់រួសរាន់មកដាក់ពាក្យចូលរៀនទាំងអស់គ្នាកុំបីខាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៩៣ ៧៧៧ ៥៧៦ / ០៩៥ ៦៩២ ១១១កម្មវិធីប្រកួតវីដេអូសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៨ វីដេអូ «អត្ថប្រយោជន៍នៃការអប់រំ» ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ។ ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតលើវីដេអូនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុច https://linkto.run/p/IZ9PWWEP ការបោះឆ្នោតគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។កម្មវិធីប្រកួតវីដេអូសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៨ វីដេអូ «អក្សរ» ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ។ ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតលើវីដេអូនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុច https://linkto.run/p/IZ9PWWEP ការបោះឆ្នោតគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។
កម្មវិធីប្រកួតវីដេអូសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៨ វីដេអូ «បងស្រី» ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ។ ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតលើវីដេអូនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុច https://linkto.run/p/IZ9PWWEP ការបោះឆ្នោតគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។កម្មវិធីប្រកួតវីដេអូសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៨ វីដេអូ «ខ្ញុំមានមោទភាពជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (Pang Samnang)» ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ។ ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតលើវីដេអូនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុច https://linkto.run/p/IZ9PWWEP ការបោះឆ្នោតគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។អាហារូបករណ៍៥០%!!! ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តថ្នាក់ឧត្តម និងក្រោយឧត្ដមសិក្សា សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍៥០%ជូនទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលមកចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃផុតកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។ អាស្រ័យហេតុនេះសូមសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ប្រញាប់រួសរាន់មកដាក់ពាក្យចូលរៀនទាំងអស់គ្នាកុំបីខាន។